Archive

Archive for category: Nyheter

Innkalling til årsmøte OI Skøyter 2020

Categories: NyheterAuthor:

Vi innkaller til årsmøtet for 2020.

Tirsdag 03. mars 2019 kl. 18.00 i klubblokalene, Jordal Idrettsplass

Alle sakspapirer vil bli tilgjengeliggjort senest en uke før årsmøtet via e-post til våre medlemmer.

Minner om at for å ha stemmerett ved årsmøtet forutsetter at man har fylt 15 år, har vært medlem av idrettslaget i minst èn måned, og for øvrig oppfylt medlemsforpliktelsene. Man kan ikke stille på årsmøtet på vegne av andre eller med fullmakt.

Les mer om medlemskap og meld deg inn her.

Forslag til årsmøtet sendes på epost eller på annen måte innen 18. februar 2020 til:

styret@oi-lag.no eller til Karoline Røed Tønnesen, Steinhammerveien 33a, 1177 Oslo.

Lurer du på noe rundt gjennomføring av årsmøtet kan du lese mer om det på Norges Idrettsforbund.

Saksliste til årsmøtet:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  • a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem og 3 varamedlemmer. På valg:
   • Nestleder 2 år: Kirsti Høiseth
   • Styremedlem 2 år: Karsten Fullu
   • Varamedlemmer Charlotte Berge, Stig Schibbye og Christoffer Lund
   • Ikke på valg: Styreleder Karoline Røed Tønnesen 2 år, Kasserer Lori Næss 2 år og styremedlem Per Harald Kværnberg 2 år.
  • b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
  • c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  • d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  • e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

20.          Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

21. Eventuelt innkomne saker

10. januar 2020
Karoline Røed Tønnesen
Oslo Idrettslag Skøyter

 

Skøyteleir i uke 8

Categories: Leir, NyheterTags: , , , Author:
 1. Oslo idrettslag arrangerer leir for kunstløpere i uke 08.  Vi gleder oss til leir – og særlig velkommen til løperne fra andre idrettslag!  

Det kan komme endringer på campen, også når det gjelder tider, og dette blir kun opplyst her på denne nettsiden.

Leiren er dugnadsbasert ved hjelp av innsats fra foresatte i idrettslaget.  Løpere fra andre klubber er også hjertelig velkomne, og vil få OI-medlemspris dersom foresatte stiller som foreldrevakt en av leirdagene. 

Våre trenere på leiren:  OIs hovedtrener Veronika Vrtelova, og våre trenere Denis Lazarev og Janusz Komendera.  Dette blir et super-team!

All istrening skal foregå i Midlertidig ishall på Jordal.

Barmark, ballett, og lunsj/pauser blir i håndballhallen.

Merk:

 • Det er byggearbeider på Jordal med anleggstrafikk.  Vi er opptatt av løpernes sikkerhet.  Løpere til og med 6. klasse må alltid holde følge med foreldrevakter eller andre voksne når de går til/fra de forskjellige hallene, og disse skal alltid ha tilsyn av voksen.  Sørg for at ditt barn har forstått dette.
 • Det er ikke lov for løpere å gå i butikken (med unntak av løpere som går på videregående)
 • Våre leir-vakter passer på løpere i barneskolealder og yngre fra en halvtime før første treningstime og en halvtime etter siste treningstime.
 • Matservering hver dag.

Følg vår instagramkonto:  oikuntlop

Påmelding:

Pris:  2900, – for Oslo idrettslags (OIs) medlemmer, 3900,- for øvrige deltagere.  Søsken-rabatt gis fra og med barn nr. to (halv pris).

Pris/foreldrebidrag:  Foresatte fra andre klubber som får vakt som foreldrevakt betaler OI-deltageravgift. Gi beskjed i påmeldingsskjema dersom du ønsker å bidra med dette.  Vi gir deg beskjed dersom du settes opp på vakt.

Vi tar i mot påmeldinger kun for hele uker.

Deltagere:  Fra aspiranter til senior-nivå.  Vi har egen aspirant-gruppe.

Betaling:  Til konto 6205.05.04978  

MERK:  Betaling må skje senest tre dager etter at påmelding er sendt, og kopi av kvittering for innbetaling umiddelbart mailes til leir@oi-lag.no  Hvis ikke slettes påmeldingen. Påmeldingslinken stenges 3 februar.

Link til påmeldingsskjema:

Meld på her innen 3. februar.

Følg med på denne siden:  Ny informasjon legges fortløpende ut.

Har du spørsmål, ta kontakt med Karsten på tlf. 908 20 818 eller mail leir@oi-lag.no

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Flott skøytehøst for OI jentene

Categories: Andre stevner, NyheterAuthor:

Det har vært en aktiv høst for OI jentene med masse konkurranser og masse trening. Store og små har tatt nye steg og flyttet grenser. Takk for innsatsen alle sammen, dere er supre!!

Godt nytt år og lykke til med vårsesongen <3

Her er resultatene for stevner i november og desember:

Nasjonalt stevne Storhamar november 2019
Cubs Jenter under 13:
Maya 2. plass
Helene 3. plass
Hedda 12. plass

Springs Jenter under 14:
Victoria 5. plass
Amalie 10. plass
Emily 14. plass

Frida, Ada og Emma deltok i oppvisning.

Norgescup kunstløp OSK november 2019
Springs Jenter under 14:
Victoria 6. plass
Amalie 7. plass
Emily 14. plass

Debs jenter:
Constanse 16. plass

Senior kvinner:
Nina 2. plass
Karin 6. plass

Senior A kvinner:
Louisa 1. plass

Nasjonalt stevne Kongsvinger 16.11
CUBS u/13:
Maya 2. plass
Helene 4. plass
Hedda 7. plass

Springs u/14:
Victoria 2. plass
Amalie 3. plass
Emily 13. plass

Emma deltok i oppvisning

LIL NorgesCup Kunstløp november 2019:
Novice:
Constanse 4. plass

Junior:
Alexandra 2. plass
Idun 3. plass

Junior A:
Lisa 3. plass
Oda 6. plass

Senior:
Nina 1. plass
Karin 4. plass

Senior A:
Kari Sofie 4. plass

Veteran silver kvinner:
Karen Benedicte 1. plass

Norgescup og stevne kunstløp 2019, Bærum, 30.11.2019 – 01.12.2019
Cubs jenter u 13:
Maya 1. plass
Helene 4. plass
Hedda 17. plass

Springs u 14:
Victoria 5. plass
Emily 9. plass

Frida, Ada, Pernille og Emma deltok i oppvisning.

Norgescup Kunstløp – TSK, desember 2019
Novice jenter:
Constanse 7. plass
Eirill 8. plass

Novice A:
Johanna 18. plass

Landslagsjentene har vært på konkurranser i utlandet med følgende resultat:
International Halloween Cup, 17.-20. oktober, Budapest/Ungarn:
Senior: Kari Sofie 20. plass
Junior: Oda 26. plass

Prague Ice Cup,8.-10.november, Prague/ Tsjekkia:
Senior: Kari Sofie 13. plass
Junior: Oda 13. plass

Grand Prix of Bratislava, 13.-15.desember, Bratislava, Slovakia:
Junior: Oda 9. plass

 

Innlemming av NIFs nye lovnorm i lagets lover

Categories: NyheterAuthor:

NIF har i brev av 22.11.2019 til alle idrettslag orientert om at Idrettstinget, som NIFs høyeste myndighet, i 2019 vedtok en rekke endringer i NIFs regelverk med virkning fra 01.01.2020.

For å sikre at alle lag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, har styret i NIF 23.10.2019 godkjent en ny lovnorm for alle idrettslag, med et tillegg datert samme dato for allianseidrettslag.

NIF ber om at alle idrettslags styrer sørger for at idrettslagene pr. 01.01.2020 har vedtatt en oppdatert lov som er i samsvar med den nye lovnormen.

Vedlagt følger kopi av NIFs brev. Som det fremgår kan nærmere informasjon om NIFS regelverk, lovnorm m.v. ses på NIFs hjemmeside:

www.idrettsforbundet.no/tema/juss.

Hvem har saken betydning for?

Saken har i første omgang betydning både for lagets hovedstyre og for styrene i de tre selvstendige allianselagene: OI Svømming, OI Skøyter og OI Triathlon. Ifølge NIF kan styrene i denne sak selvstendig fatte vedtak uten at det er nødvendig å innkalle til ekstraordinært årsmøte i lagene. Det er heller ikke nødvendig at styrene forelegger vedtakene for Idrettskretsen til godkjenning/orientering. Det forutsettes at styrene bare vedtar å innlemme den nye lovnormen i lagenes lover, og beholder øvrige særlige bestemmelser i eksistere lov for det enkelte lag. Andre særlige bestemmelser må i tilfelle vedtas senere på vanlig måte i ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Styrenes vedtak må fattes på ordinært eller ekstraordinært styremøte før 01.01.2010. Vedtak kan også skje innen denne fristen etter skriftlig behandling.

Saken har for øvrig selvsagt betydning for alle lagets medlemmer, som må orienteres om vedtakene på lagets hjemmesider på nyåret.

Vedtak for endringer i lagets lover

Styret i Oslo Idrettslag Skøyter vedtar at

 1. De nye lovnormene fra NIF datert 23.10.2019 innlemmes i lagets lover med opprettholdelse av lagenes eksisterende særbestemmelser. For allianseidrettslagene gjelder tillegg vedrørende lovens §§ 2B og 6.
 2. Dette vedtak gjelder fra 01.01.2020.

Den nye loven for Oslo Idrettslag Skøyter kan leses her.

Brev fra Norges Idretts Forbund:

Ny lovnorm for idrettslag 

For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov. NIF vil utarbeide en oversikt over endringer fra gjeldende lovnorm, samt en egen veileder til lovnormen. Disse dokumentene vil legges ut på NIFs hjemmeside, se lenke nederst. 

Hva må idrettslaget gjøre? 

Idrettslagets styre må sørge for at idrettslaget den 1. januar 2020 har en oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen. Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å vedta endringer som må innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak. Andre lovendringer derimot, kan bare vedtas av idrettslagets årsmøte. 

Styret bør ta utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasse denne ved å legge inn de særlige bestemmelsene som idrettslaget har i egen lov i dag. Når styret vedtar endringene, må det fremgå av vedtaket at lovendringene trer i kraft 1. januar 2020. 

Styret må informere medlemmene om den nye loven. Dette kan gjøres på idrettslagets hjemmeside eller på annen måte. Idrettslaget trenger ikke lenger oversende lovendringer i egen lov til idrettskretsen for godkjenning, men kretsen skal fortsatt gjøres kjent med lovendringer, og ha tilgang til loven, slik at kretsen kan vurdere om den er i samsvar med NIFs regelverk. Mer informasjon om hvordan idrettslaget skal gjøre loven tilgjengelig for idrettskretsen vil bli publisert på NIFs hjemmeside, se lenke under. 

Hvor finnes den nye lovnormen og mer informasjon? 

Informasjon om lovnormen, NIFs regelverk, kommentarutgave til NIFs lov, veiledere osv. finnes her: www.idrettsforbundet.no/tema/juss 

Dersom idrettslaget har spørsmål eller behov for bistand, kan idrettskretsen kontaktes. Kontaktinformasjon til idrettskretsene finnes her: www.idrettsforbundet.no/idrettskretser 

Tre nøtter til Askepott on ice

Categories: NyheterTags: , , , , , , , , , , Author:

Med Tre nøtter til Askepott ønsker vi god jul til alle sammen!

Tusen takk til store og små som deltok på årets juleshow.

Her kan dere gjenoppleve hele is showet.

 

God jul fra Oslo Idrettslag skøyter