Tirsdag 14. mars 2017 kl. 19.00 i klubblokalene, Jordal Idrettsplass 

Årsmøtets oppgaver ihht § 12 i lagets lover er 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokoll.

4. Behandle styrets årsmelding for 2016.

5. Behandle regnskapet for 2016.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent 2017.

8. Vedta budsjett for 2017.

9. Behandle lagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder:

– Tom Pettersen, på valg for 2 år.

b) Nestleder:

– Janne Joakimsen, 2 år. Ikke på valg.

c) 3 styremedlemmer:

– kasserer Tommy Norum, på valg for 2 år.

– styremedlem Kirsti Høiseth, på valg for 2 år.

– styremedlem Kristine Furuholmen 2 år. Ikke på valg

d) 3 vararepresentanter 1 år,

Karoline Røed Tønnesen, Stig Schibbye og Ulrikke Roald på valg.

e) Øvrige valg ihht. årsmøtevedtatt organisasjonsplan.

f) 2 revisorer.

g) Representanter i de organisasjoner laget er tilsluttet.

h) Valgkomite med leder og 2 medlemmer.

Merknad:

Til pkt. 10 minnes det om at det skal velges representanter av begge kjønn etter nærmere spesifiserte regler. Forslag til kandidater kan sendes til valgkomiteen ved Bente Cathrine Nilsen på email: bentecathrine@gmail.com

Årsmeldinger med regnskap for 2016 og budsjett for 2017 fremlegges på årsmøtet.

Forslag til årsmøtet sendes på epost eller på annen måte innen 28. februar 2017 til

styret@oi-lag.no eller til Tom Pettersen, Olav Nygardsveg 100, 0688 Oslo.

5. februar 2016 

For OI Skøyter 

Tom Pettersen Styreleder OI Skøyter

For å være stemmeberettiget må du være medlem av OI skøyter:

Medlemsavgiften for 2017 er kr 200,- og er obligatorisk for alle aktive løpere pluss medlemmer i styret. Vi håper eksisterende støttemedlemmer fortsatt ønsker å stå som medlem i klubben, i tillegg er foreldre og andre velkommen til å bli medlem i OI. Et medlemsskap gir stemmerett på generalforsamlingen.
Betaling gjøres til Oslo Idrettslag Skøyter, kontonr. 6205.05.04978. Vennligst merk innbetalingen med medlemsavgift og navnet det gjelder.
Betaling ønskes innen 28.2.2017