Tirsdag 26. mars 2019 kl. 1900 i Hovinveien 39 (felleslokalene 14.etg.)
Årsmøtedeltakere møter utenfor inngangen kl. 1845 for felles inntreden.

Årsmøtets oppgaver ihht § 13 i lagets lover er

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokoll
 4. Behandle lagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 5. Behandle lagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta hovedlagets budsjett
 9. Behandle lagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) 3 styremedlemmer og 2 vararepresentanter
  c) Øvrige valg ihht årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  d) 2 revisorer
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet
  f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste
  årsmøte

Merknad: Til pkt 10 minnes det om at det skal velges representanter av begge
kjønn etter nærmere spesifiserte regler.
Årsmeldinger med regnskap for 2018 og budsjett for 2019 fremlegges på
årsmøtet.
Forslag til årsmøtet sendes på epost eller på annen måte senest 5. mars til
hovedstyret@oi-lag.no, erik.bagle@outlook.com eller til Erik Bagle,
Rundtjernveien 2G, 0672 Oslo.

12. februar 2019                                       For hovedstyret/Erik Bagle (leder)