NIF har i brev av 22.11.2019 til alle idrettslag orientert om at Idrettstinget, som NIFs høyeste myndighet, i 2019 vedtok en rekke endringer i NIFs regelverk med virkning fra 01.01.2020.

For å sikre at alle lag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, har styret i NIF 23.10.2019 godkjent en ny lovnorm for alle idrettslag, med et tillegg datert samme dato for allianseidrettslag.

NIF ber om at alle idrettslags styrer sørger for at idrettslagene pr. 01.01.2020 har vedtatt en oppdatert lov som er i samsvar med den nye lovnormen.

Vedlagt følger kopi av NIFs brev. Som det fremgår kan nærmere informasjon om NIFS regelverk, lovnorm m.v. ses på NIFs hjemmeside:

www.idrettsforbundet.no/tema/juss.

Hvem har saken betydning for?

Saken har i første omgang betydning både for lagets hovedstyre og for styrene i de tre selvstendige allianselagene: OI Svømming, OI Skøyter og OI Triathlon. Ifølge NIF kan styrene i denne sak selvstendig fatte vedtak uten at det er nødvendig å innkalle til ekstraordinært årsmøte i lagene. Det er heller ikke nødvendig at styrene forelegger vedtakene for Idrettskretsen til godkjenning/orientering. Det forutsettes at styrene bare vedtar å innlemme den nye lovnormen i lagenes lover, og beholder øvrige særlige bestemmelser i eksistere lov for det enkelte lag. Andre særlige bestemmelser må i tilfelle vedtas senere på vanlig måte i ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Styrenes vedtak må fattes på ordinært eller ekstraordinært styremøte før 01.01.2010. Vedtak kan også skje innen denne fristen etter skriftlig behandling.

Saken har for øvrig selvsagt betydning for alle lagets medlemmer, som må orienteres om vedtakene på lagets hjemmesider på nyåret.

Vedtak for endringer i lagets lover

Styret i Oslo Idrettslag Skøyter vedtar at

  1. De nye lovnormene fra NIF datert 23.10.2019 innlemmes i lagets lover med opprettholdelse av lagenes eksisterende særbestemmelser. For allianseidrettslagene gjelder tillegg vedrørende lovens §§ 2B og 6.
  2. Dette vedtak gjelder fra 01.01.2020.

Den nye loven for Oslo Idrettslag Skøyter kan leses her.

Brev fra Norges Idretts Forbund:

Ny lovnorm for idrettslag 

For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov. NIF vil utarbeide en oversikt over endringer fra gjeldende lovnorm, samt en egen veileder til lovnormen. Disse dokumentene vil legges ut på NIFs hjemmeside, se lenke nederst. 

Hva må idrettslaget gjøre? 

Idrettslagets styre må sørge for at idrettslaget den 1. januar 2020 har en oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen. Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å vedta endringer som må innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak. Andre lovendringer derimot, kan bare vedtas av idrettslagets årsmøte. 

Styret bør ta utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasse denne ved å legge inn de særlige bestemmelsene som idrettslaget har i egen lov i dag. Når styret vedtar endringene, må det fremgå av vedtaket at lovendringene trer i kraft 1. januar 2020. 

Styret må informere medlemmene om den nye loven. Dette kan gjøres på idrettslagets hjemmeside eller på annen måte. Idrettslaget trenger ikke lenger oversende lovendringer i egen lov til idrettskretsen for godkjenning, men kretsen skal fortsatt gjøres kjent med lovendringer, og ha tilgang til loven, slik at kretsen kan vurdere om den er i samsvar med NIFs regelverk. Mer informasjon om hvordan idrettslaget skal gjøre loven tilgjengelig for idrettskretsen vil bli publisert på NIFs hjemmeside, se lenke under. 

Hvor finnes den nye lovnormen og mer informasjon? 

Informasjon om lovnormen, NIFs regelverk, kommentarutgave til NIFs lov, veiledere osv. finnes her: www.idrettsforbundet.no/tema/juss 

Dersom idrettslaget har spørsmål eller behov for bistand, kan idrettskretsen kontaktes. Kontaktinformasjon til idrettskretsene finnes her: www.idrettsforbundet.no/idrettskretser