Styret innkaller herved til årsmøte i Oslo Idrettslag Skøyter. 

Årsmøtet avholdes 15. mars 2023 kl. 18:00 i klubbhuset på Jordal, Jordalgata 12.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01. mars 2023 til styret@oi-lag.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside, og sendes på e-post ved forespørsel.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Oslo Idrettslag Skøter i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Oslo Idrettslag Skøyter. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Oslo Idrettslag Skøyters lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Karoline Røed Tønnesen kontaktes på 93 03 76 48 – leder@oi-lag.no.

For oversikt over komiteer og dagens styre se her.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret 

Saksliste:

Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:   Velge dirigent(er)

Sak 3:   Velge protokollfører(e) 

Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5:   Godkjenne innkallingen

Sak 6:   Godkjenne saklisten

Sak 7:   Godkjenne forretningsorden

Sak 8:   Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9:   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 10: Behandle forslag og saker

            Ingen saker meldt inn til styret pr. 01. mars 2023

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.  

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

På valg til styret er:

 • Styreleder velges for 2 år
 • Styremedlem velges for 2 år
 • Varamedlem velges for 1 år
 • Varamedlem velges for 1 år
 • Varamedlem velges for 1 år

Ikke på valg er:

 • Nestleder: Per Harald Kvernberg
 • Kasserer: Cecilia Soedling
 • Styremedlem: Christoffer Lund

14.2 Kontrollutvalg:

På valg til kontrollutvalg er:

 • medlem velges for 1 år
 • medlem velges for 1 år
 • vara velges for 1 år

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:

På valg til valgkomité er:

 • Leder: leder velges for 1 år
 • Medlemmer: medlem velges for 1 år
 • Vara: varamedlem velges for 1 år

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Sakspapirer sendes på forespørsel.