Styret innkaller herved til årsmøte i Oslo Idrettslag Skøyter. 

Årsmøtet avholdes 14. mars 2024 kl. 18:00 i klubbhuset på Jordal.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 29. februar per e-post til styret@oi-lag.no eller per post til:

Oslo Idrettslag Skøyter
Jordalgata 12
0657 Oslo

Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på på e-post ved forespørsel.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Oslo Idrettslag Skøyter i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Oslo Idrettslag Skøyter. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Oslo Idrettslag Skøyters lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes påstyret@oi-lag.no.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Til medlemmer i Oslo Idrettslag Skøyter

Oslo 14. mars 2024

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Oslo Idrettslag Skøyter

Styret viser til innkalling til årsmøte av 15.01.2024.

Årsmøtet avholdes den 14.03.2024 på Jordalgata 12 (Klubbhuset på Jordal)

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2:   Velge dirigent(er)

Sak 3:   Velge protokollfører(e) 

Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5:   Godkjenne forretningsorden

Sak 6:   Godkjenne innkallingen

Sak 7:   Godkjenne saklisten

Sak 8:   Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9:   Behandle

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap 

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning

Sak 9.4 Behandle revisors beretning

Sak 10: Behandle forslag og saker

            Det er ikke kommet inn saker innen fristen                                                             

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.  

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

 • Leder: Karoline Røed Tønnesen (ikke på valg)
 • Styremedlem: Kristin Slørdahl (ikke på valg)
 • Nestleder: Per Harald Kvernberg (på valg – 2 år)
 • Styremedlem: Cecilia Soedling og Christoffer Lund (på valg – 2 år)
 • Varamedlemmer: Trond Leine (på valg), Jagoda Zajic (på valg), Ida Helgheim Holte (på valg)

14.2 Kontrollutvalg:

 • Leder: Lennart Burenius (på valg)
 • Medlem: Elena Shirokikh (på valg)
 • Varamedlem: Knut Ueland (på valg)

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:

 • Leder: Ragnhild Hutchison (på valg)
 • Medlemmer: Emilie Braun Benonisen og Salve Bjorø (på valg)
 • Vara: Ivan Stankovic (på valg)

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Følgende dokumenter deles ut på årsmøte eller sendes på forespørsel

 • Styrets forslag til forretningsorden
 • idrettslagets årsberetning
 • Regnskap i revidert stand
 • Kontrollutvalgets beretning
 • Styrets økonomiske beretning
 • Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt
 • Styrets forslag til budsjett
 • Valgkomiteens innstilling
 • Styrets innstilling til ny valgkomité

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Karoline Røed Tønnesen kontaktes på leder@oi-lag.no

Med vennlig hilsen
styret 

styret