Tirsdag 15. mars kl. 1900 i Klubblokalene, Jordal Idrettsplass

Årsmøtets oppgaver ihht § 12 i lagets lover er

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokoll
 4. Behandle lagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 5. Behandle lagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta hovedlagets budsjett
 9. Behandle lagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
 11. a) Leder og nestleder
 12. b) 3 styremedlemmer og 2 vararepresentanter
 13. c) Øvrige valg ihht årsmøtevedtatt organisasjonsplan
 14. d) 2 revisorer
 15. e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet
 16. f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Merknad: Til pkt 10 minnes det om at det skal velges representanter av begge kjønn etter nærmere spesifiserte regler.

Årsmeldinger med regnskap for 2014 og budsjett for 2015 fremlegges på årsmøtet.

Forslag til årsmøtet sendes på epost eller på annen måte senest 1. mars til

hovedstyret@oi-lag.no eller til Erik Bagle, Rundtjernveien 2G, 0672 Oslo.

 1. februar 2016

 For Hovedstyret

Erik Bagle (Leder)