Velkommen til Årsmøte på Jordal tirsdag 03. mars 2020 kl. 18.00

Vi innkaller til årsmøtet for 2020.

Tirsdag 03. mars 2020 kl. 18.00 i klubblokalene, Jordal Idrettsplass

Alle sakspapirer vil bli tilgjengeliggjort senest en uke før årsmøtet via e-post på forespørsel til våre medlemmer.

Minner om at for å ha stemmerett ved årsmøtet forutsetter at man har fylt 15 år, har vært medlem av idrettslaget i minst èn måned, og for øvrig oppfylt medlemsforpliktelsene. Man kan ikke stille på årsmøtet på vegne av andre eller med fullmakt.

Les mer om medlemskap og meld deg inn her.

Forslag til årsmøtet sendes på epost eller på annen måte innen 18. februar 2020 til:

styret@oi-lag.no eller til Karoline Røed Tønnesen, Steinhammerveien 33a, 1177 Oslo.

Lurer du på noe rundt gjennomføring av årsmøtet kan du lese mer om det på Norges Idrettsforbund.

Saksliste til årsmøtet:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  • a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem og 3 varamedlemmer. På valg:
   • Nestleder 2 år: Kirsti Høiseth
   • Styremedlem 2 år: Karsten Fullu
   • Varamedlemmer Charlotte Berge, Stig Schibbye og Christoffer Lund
   • Ikke på valg: Styreleder Karoline Røed Tønnesen 2 år, Kasserer Lori Næss 2 år og styremedlem Per Harald Kværnberg 2 år.
  • b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
  • c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  • d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  • e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

20.          Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

21. Eventuelt innkomne saker

10. januar 2020
Karoline Røed Tønnesen
Oslo Idrettslag Skøyter