Velkommen til Årsmøte tirsdag 13. april 2021 kl. 18.00

Vi innkaller til årsmøtet for 2021.

Tirsdag 13. april 2021 kl. 18.00 digitalt.

Påmelding via iSonen innen 11. april kl. 18:00

Alle sakspapirer vil bli tilgjengeliggjort senest en uke før årsmøtet via e-post på forespørsel til våre medlemmer. Alle som er påmeldt får tilsendt sakspapirer og møteinnkallelse.

Minner om at for å ha stemmerett ved årsmøtet forutsetter at man har fylt 15 år, har vært medlem av idrettslaget i minst èn måned, og for øvrig oppfylt medlemsforpliktelsene. Man kan ikke stille på årsmøtet på vegne av andre eller med fullmakt.

Les mer om medlemskap og meld deg inn her.

Forslag til årsmøtet sendes på e-post eller på annen måte innen 30. mars 2021 til:

styret@oi-lag.no eller til Karoline Røed Tønnesen, Steinhammerveien 33a, 1177 Oslo.

Lurer du på noe rundt gjennomføring av årsmøtet kan du lese mer om det på Norges Idrettsforbund.

Saksliste til årsmøtet:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  • a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem og 3 varamedlemmer. På valg:
   • Styreleder Karoline Røed Tønnesen 2 år,
   • Kasserer Lori Næss 2 år og styremedlem Per Harald Kværnberg 2 år.
   • Varamedlemmer Emilie Braun Benonisen, Salve Bjorå og Trond Røren Leine
   • Ikke på valg:
   • Nestleder 2 år: Kirsti Høiseth
   • Styremedlem 2 år: Christoffer Lund
  • b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. På valg:
   • Medlemmer: Astrid Scharning Huitfeldt og Charlotte Berge
   • Varamedlemmer: Svetlana Veziko og Cecilia Soedling
  • c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  • d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. På valg:
   • Leder: Velaug Mook
   • Medlemmer: Carina Bordewich og Knut Ueland
   • Vara: Ivan Stankovic
  • e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

16. Eventuelt innkomne saker

13. mars 2021
Karoline Røed Tønnesen
Oslo Idrettslag Skøyter