Styret innkaller herved til årsmøte i Oslo Idrettslag Skøyter. 

Årsmøtet avholdes 15. mars 2022 kl. 18:00 fellesareal i 3.etasje i Jordal Amfi.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01. mars 2022 til leder@oi-lag.no eller Karoline Røed Tønnesen, Steinhammerveien 33 a, 1177 Oslo. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter* vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Oslo Idrettslag Skøyter i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Oslo Idrettslag Skøyter. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Oslo Idrettslag Skøyters lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Karoline Røed Tønnesen kontaktes på telefon eller e-post.

*Årsmøtedokumenter vil deles ut på årsmøtet, og er tilgjengelig på forespørsel fra styreleder Karoline Røed Tønnesen


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Karoline Røed Tønnesen på vegne av styret 

Saksliste:

Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:   Velge dirigent(er)

Sak 3:   Velge protokollfører(e) 

Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5:   Godkjenne innkallingen

Sak 6:   Godkjenne saklisten

Sak 7:   Godkjenne forretningsorden

Sak 8:   Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9:   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 10: Behandle forslag og saker

            Ingen saker meldt inn til styret pr. 01. mars 2022

 • Sak 10.1. Styret har et forslag til vedtektsendring:
  Det er vanskelig å finne representanter til å fylle alle roller, styret foreslår følgende vedtektsendring i §14 med virkning fra årsmøtet i tråd med NIFs retningslinjer:
  Fra: §14 b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
  Til: §14 b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.  

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

På valg til styret er:

 • Nestleder velges for 2 år
 • Styremedlem velges for 2 år
 • Varamedlem velges for 1 år
 • Varamedlem velges for 1 år
 • Varamedlem velges for 1 år

Ikke på valg er:

 • Styreleder Karoline Røed Tønnesen
 • Styremedlem Kristin Cecilie Slørdahl
 • Kasserer Lori Næss – ønsker likevel avløsning siden datteren ikke lenger er aktiv løper

14.2 Kontrollutvalg:

På valg til kontrollutvalg er:

 • medlem velges for 1 år
 • medlem velges for 1 år
 • vara velges for 1 år
 • (vara velges for 1 år)

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:

På valg til valgkomité er:

 • Leder: leder velges for 1 år
 • Medlemmer: medlem velges for 1 år
 • Vara: varamedlem velges for 1 år

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap