Medlemsbetingelser

Oslo Idrettslag er tatt opp i NIF og følger derfor gjeldene regler for medlemsbetingelser i NIF.

NIFs regelverk kan du lese her.

Alle som trener med Oslo Idrettslag og medlemmer av styret i Oslo Idrettslag skøyter må være medlem av Oslo Idrettslag Skøyter.

Medlemskontingent fastsettes på årsmøtet i Oslo Idrettslag. Medlemskontingenten satt til kr. 200,- pr. medlem. Medlemskontingenten faktureres årlig via min idrett frem til medlemskapet aktivt sies opp.

Alle er velkommen som medlemmer i Oslo Idrettslag Skøyter

Oslo Idrettslag ønsker alle som ønsker det velkommen som medlemmer. Det er ikke en forutsetning for medlemsskap at du trener i Oslo Idrettslag. Medlemmer kan stille på årsmøtet etter gjeldende regler (se avsnittet Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.). Det er viktig å merke seg at et idrettslag er en medlemsorganisasjon, av og for medlemmene. Det er kun medlemmene som har stemmerett. Ønsker foreldre å ha stemmerett i idrettslaget der barna deres er aktive, må de melde seg inn og bli medlem.

Hvordan melde seg inn

Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. Nye medlemmer må derfor registrere seg via min idrett – logg deg inn og søk opp idrettslaget under fanen medlemskap. Samme sted kan du også melde deg ut av idrettslaget.

Du kan lese mer om registrering og rapportering av medlemmer her.

Har du spørsmål vedrørende medlemskap i Oslo Idrettslag ta kontakt med medlemsansvarlig eller styret.

Medlemsbetingelser i NIF:

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak.
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)       For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

(2)       Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3)       Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4)       Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

(5)       Forslagsrett:

  1. a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
  2. b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
  3. c) Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.
  4. d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.
  5. e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.