Archive

Author Archive for: Karoline

Innkalling til årsmøte OI Skøyter 2020

Categories: NyheterAuthor:

Vi innkaller til årsmøtet for 2020.

Tirsdag 03. mars 2019 kl. 18.00 i klubblokalene, Jordal Idrettsplass

Alle sakspapirer vil bli tilgjengeliggjort senest en uke før årsmøtet via e-post til våre medlemmer.

Minner om at for å ha stemmerett ved årsmøtet forutsetter at man har fylt 15 år, har vært medlem av idrettslaget i minst èn måned, og for øvrig oppfylt medlemsforpliktelsene. Man kan ikke stille på årsmøtet på vegne av andre eller med fullmakt.

Les mer om medlemskap og meld deg inn her.

Forslag til årsmøtet sendes på epost eller på annen måte innen 18. februar 2020 til:

styret@oi-lag.no eller til Karoline Røed Tønnesen, Steinhammerveien 33a, 1177 Oslo.

Lurer du på noe rundt gjennomføring av årsmøtet kan du lese mer om det på Norges Idrettsforbund.

Saksliste til årsmøtet:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  • a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem og 3 varamedlemmer. På valg:
   • Nestleder 2 år: Kirsti Høiseth
   • Styremedlem 2 år: Karsten Fullu
   • Varamedlemmer Charlotte Berge, Stig Schibbye og Christoffer Lund
   • Ikke på valg: Styreleder Karoline Røed Tønnesen 2 år, Kasserer Lori Næss 2 år og styremedlem Per Harald Kværnberg 2 år.
  • b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
  • c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  • d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  • e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

20.          Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

21. Eventuelt innkomne saker

10. januar 2020
Karoline Røed Tønnesen
Oslo Idrettslag Skøyter

 

Skøyteleir i uke 8

Categories: Leir, NyheterTags: , , , Author:
 1. Oslo idrettslag arrangerer leir for kunstløpere i uke 08.  Vi gleder oss til leir – og særlig velkommen til løperne fra andre idrettslag!  

Det kan komme endringer på campen, også når det gjelder tider, og dette blir kun opplyst her på denne nettsiden.

Leiren er dugnadsbasert ved hjelp av innsats fra foresatte i idrettslaget.  Løpere fra andre klubber er også hjertelig velkomne, og vil få OI-medlemspris dersom foresatte stiller som foreldrevakt en av leirdagene. 

Våre trenere på leiren:  OIs hovedtrener Veronika Vrtelova, og våre trenere Denis Lazarev og Janusz Komendera.  Dette blir et super-team!

All istrening skal foregå i Midlertidig ishall på Jordal.

Barmark, ballett, og lunsj/pauser blir i håndballhallen.

Merk:

 • Det er byggearbeider på Jordal med anleggstrafikk.  Vi er opptatt av løpernes sikkerhet.  Løpere til og med 6. klasse må alltid holde følge med foreldrevakter eller andre voksne når de går til/fra de forskjellige hallene, og disse skal alltid ha tilsyn av voksen.  Sørg for at ditt barn har forstått dette.
 • Det er ikke lov for løpere å gå i butikken (med unntak av løpere som går på videregående)
 • Våre leir-vakter passer på løpere i barneskolealder og yngre fra en halvtime før første treningstime og en halvtime etter siste treningstime.
 • Matservering hver dag.

Følg vår instagramkonto:  oikuntlop

Påmelding:

Pris:  2900, – for Oslo idrettslags (OIs) medlemmer, 3900,- for øvrige deltagere.  Søsken-rabatt gis fra og med barn nr. to (halv pris).

Pris/foreldrebidrag:  Foresatte fra andre klubber som får vakt som foreldrevakt betaler OI-deltageravgift. Gi beskjed i påmeldingsskjema dersom du ønsker å bidra med dette.  Vi gir deg beskjed dersom du settes opp på vakt.

Vi tar i mot påmeldinger kun for hele uker.

Deltagere:  Fra aspiranter til senior-nivå.  Vi har egen aspirant-gruppe.

Betaling:  Til konto 6205.05.04978  

MERK:  Betaling må skje senest tre dager etter at påmelding er sendt, og kopi av kvittering for innbetaling umiddelbart mailes til leir@oi-lag.no  Hvis ikke slettes påmeldingen. Påmeldingslinken stenges 3 februar.

Link til påmeldingsskjema:

Meld på her innen 3. februar.

Følg med på denne siden:  Ny informasjon legges fortløpende ut.

Har du spørsmål, ta kontakt med Karsten på tlf. 908 20 818 eller mail leir@oi-lag.no

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Flott skøytehøst for OI jentene

Categories: Andre stevner, NyheterAuthor:

Det har vært en aktiv høst for OI jentene med masse konkurranser og masse trening. Store og små har tatt nye steg og flyttet grenser. Takk for innsatsen alle sammen, dere er supre!!

Godt nytt år og lykke til med vårsesongen <3

Her er resultatene for stevner i november og desember:

Nasjonalt stevne Storhamar november 2019
Cubs Jenter under 13:
Maya 2. plass
Helene 3. plass
Hedda 12. plass

Springs Jenter under 14:
Victoria 5. plass
Amalie 10. plass
Emily 14. plass

Frida, Ada og Emma deltok i oppvisning.

Norgescup kunstløp OSK november 2019
Springs Jenter under 14:
Victoria 6. plass
Amalie 7. plass
Emily 14. plass

Debs jenter:
Constanse 16. plass

Senior kvinner:
Nina 2. plass
Karin 6. plass

Senior A kvinner:
Louisa 1. plass

Nasjonalt stevne Kongsvinger 16.11
CUBS u/13:
Maya 2. plass
Helene 4. plass
Hedda 7. plass

Springs u/14:
Victoria 2. plass
Amalie 3. plass
Emily 13. plass

Emma deltok i oppvisning

LIL NorgesCup Kunstløp november 2019:
Novice:
Constanse 4. plass

Junior:
Alexandra 2. plass
Idun 3. plass

Junior A:
Lisa 3. plass
Oda 6. plass

Senior:
Nina 1. plass
Karin 4. plass

Senior A:
Kari Sofie 4. plass

Veteran silver kvinner:
Karen Benedicte 1. plass

Norgescup og stevne kunstløp 2019, Bærum, 30.11.2019 – 01.12.2019
Cubs jenter u 13:
Maya 1. plass
Helene 4. plass
Hedda 17. plass

Springs u 14:
Victoria 5. plass
Emily 9. plass

Frida, Ada, Pernille og Emma deltok i oppvisning.

Norgescup Kunstløp – TSK, desember 2019
Novice jenter:
Constanse 7. plass
Eirill 8. plass

Novice A:
Johanna 18. plass

Landslagsjentene har vært på konkurranser i utlandet med følgende resultat:
International Halloween Cup, 17.-20. oktober, Budapest/Ungarn:
Senior: Kari Sofie 20. plass
Junior: Oda 26. plass

Prague Ice Cup,8.-10.november, Prague/ Tsjekkia:
Senior: Kari Sofie 13. plass
Junior: Oda 13. plass

Grand Prix of Bratislava, 13.-15.desember, Bratislava, Slovakia:
Junior: Oda 9. plass

 

LOV FOR Oslo Idrettslag Skøyter

Categories: InfoAuthor:

LOVNORM FOR IDRETTSLAG

Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019.

 

LOV FOR Oslo Idrettslag Skøyter

Opprettet 3. september 1893 (som Kristiania Idrætsforening, KIF) og ble et allianseidrettslag 23.september 2010

Vedtatt av styret i Oslo Idrettslag Skøyter 17. desember 2019 med virkning fra 01.01.2020.

Sist endret 01.01.2020.

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

 §1 Formål

 1. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
 2. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§2 Organisasjon

 1. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
 2. Idrettslaget er medlem av Norges Skøyteforbund.
 3. Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Oslo Idrettskrets, Akershus og Oslo Skøytekrets,  og er tilsluttet St. Hanshaugen Bydel.
 4. Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§2 B Idrettslagsallianse

 1. Idrettslaget inngår i en idrettslagsallianse med Oslo Idrettslag allianseidrettslag. Lagets formål er å drive idrett organisert i NIF.
 2. Idrettslaget kan ikke drive mer enn én særidrett.
 3. Idrettslaget plikter å benytte samme navn og logo som allianseidrettslaget, i tillegg til angivelse av idrett, og er i den forbindelse bundet av allianseidrettslagets lov og vedtak. Medlemmer i idrettslaget blir automatisk medlem av allianseidrettslaget ved innmelding i idrettslaget og plikter å opprettholde medlemskap i allianseidrettslaget.
 4. Idrettslaget har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen, eller vedta sammenslutning med idrettslag utenfor idrettslagsalliansen.
 5. Oppløsning av en idrettslagsallianse med påfølgende sammenslutning av allianseidrettslaget og idrettslag(ene) til et ordinært idrettslag, krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Sammenslutning av allianseidrettslaget med ett eller flere idrettslag uten oppløsning av idrettslagsalliansen krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter.

§3 Medlemmer

 1. For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
  • a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  • b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.
 2. Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
 3. Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.
 4. Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 5. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
 6. Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.
  • a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.
  • b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.
  • c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.
 7. Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 II. TILLITSVALGTE

§4 Kjønnsfordeling

 1. Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert.Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer,skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder ogsåder det velges mer enn ett varamedlem.Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
 2. Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
 3. Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.
 4. Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.

 

 • 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
 1. For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.
 2. Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.
 3. Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.
 4. Forslagsrett:
  • a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
  • b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
  • c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.
 5. Møte- og talerett:
  • a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i idrettslaget.
  • b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

 §6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

 1. Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
  • a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
  • b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.
 2. En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et idrettslag i en idrettslagsallianse er ikke valgbar til verv i øvrige idrettslag i sammeidrettslagsallianse. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.
 3. En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.
 4. Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.
 5. En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.
 6. Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

 1. Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.
 2. Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.
 3. En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.
 4. Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§8 Inhabilitet 

 1. En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
  • a)når vedkommende selv er part i saken,
  • b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
  • c)når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
  • d)når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
 2. Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
 3. Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.
 4. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.
 5. Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
 6. I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
 7. I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.
 8. Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 1. Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
 2. Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.
 3. Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

 1. Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.
 2. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
 3. Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

 §11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

 

 1. Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.
 2. Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:
  • a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.
  • b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
  • c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.
  • d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
  • e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.
 3. Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.

§12 Budsjett

 1. På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatttil kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.
 2. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.
 3. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§13Utlån og garanti

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§14 Årsmøtet

 1. Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
 2. Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
 3. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
 4. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.
 5. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
 6. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§15 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.

§16 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  • a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem og 3 varamedlemmer.
  • b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
  • c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  • d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  • e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

20.          Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

§17 Stemmegivning på årsmøtet

 1. Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
 2. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
 3. Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 4. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§18 Ekstraordinært årsmøte

 1. Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist etter:
  • a) vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,
  • b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller
  • c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.
 2. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.
 3. Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
 4. Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.
 5. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

§20 Idrettslagets styre

 1. Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 2. Styret skal blant annet:
  • a)Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  • b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
  • c)Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
  • d)Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
  • e)Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.
  • f)Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.
 3. Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

§21 Kontrollutvalg

 1. Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
  • a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet  organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  • b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
  • c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
  • d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.
  • e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]
 2. Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

§22 Valgkomité

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

§23 Grupper

 1. Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.
 2. Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
  • a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
  • b)Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.
  • c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
  • d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.
 3. Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§24 Lovendring

 1. Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.
 2. Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
 3. Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

 1. Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.
 2. Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.
 3. Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

 

Styret Oslo Idrettslag Skøyter

17.12.2019

Karoline Røed Tønnesen Lori Wheeler Næss Per Harald Kvernberg
Styreleder  Kasserer Styremedlem
Kirsti Høiseth Karsten Fullu
Nestleder Styremedlem
Stig Axel Schibbye Charlotte Berge Christoffer Lund
Varameldem Varameldem Varameldem

Innlemming av NIFs nye lovnorm i lagets lover

Categories: NyheterAuthor:

NIF har i brev av 22.11.2019 til alle idrettslag orientert om at Idrettstinget, som NIFs høyeste myndighet, i 2019 vedtok en rekke endringer i NIFs regelverk med virkning fra 01.01.2020.

For å sikre at alle lag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, har styret i NIF 23.10.2019 godkjent en ny lovnorm for alle idrettslag, med et tillegg datert samme dato for allianseidrettslag.

NIF ber om at alle idrettslags styrer sørger for at idrettslagene pr. 01.01.2020 har vedtatt en oppdatert lov som er i samsvar med den nye lovnormen.

Vedlagt følger kopi av NIFs brev. Som det fremgår kan nærmere informasjon om NIFS regelverk, lovnorm m.v. ses på NIFs hjemmeside:

www.idrettsforbundet.no/tema/juss.

Hvem har saken betydning for?

Saken har i første omgang betydning både for lagets hovedstyre og for styrene i de tre selvstendige allianselagene: OI Svømming, OI Skøyter og OI Triathlon. Ifølge NIF kan styrene i denne sak selvstendig fatte vedtak uten at det er nødvendig å innkalle til ekstraordinært årsmøte i lagene. Det er heller ikke nødvendig at styrene forelegger vedtakene for Idrettskretsen til godkjenning/orientering. Det forutsettes at styrene bare vedtar å innlemme den nye lovnormen i lagenes lover, og beholder øvrige særlige bestemmelser i eksistere lov for det enkelte lag. Andre særlige bestemmelser må i tilfelle vedtas senere på vanlig måte i ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Styrenes vedtak må fattes på ordinært eller ekstraordinært styremøte før 01.01.2010. Vedtak kan også skje innen denne fristen etter skriftlig behandling.

Saken har for øvrig selvsagt betydning for alle lagets medlemmer, som må orienteres om vedtakene på lagets hjemmesider på nyåret.

Vedtak for endringer i lagets lover

Styret i Oslo Idrettslag Skøyter vedtar at

 1. De nye lovnormene fra NIF datert 23.10.2019 innlemmes i lagets lover med opprettholdelse av lagenes eksisterende særbestemmelser. For allianseidrettslagene gjelder tillegg vedrørende lovens §§ 2B og 6.
 2. Dette vedtak gjelder fra 01.01.2020.

Den nye loven for Oslo Idrettslag Skøyter kan leses her.

Brev fra Norges Idretts Forbund:

Ny lovnorm for idrettslag 

For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov. NIF vil utarbeide en oversikt over endringer fra gjeldende lovnorm, samt en egen veileder til lovnormen. Disse dokumentene vil legges ut på NIFs hjemmeside, se lenke nederst. 

Hva må idrettslaget gjøre? 

Idrettslagets styre må sørge for at idrettslaget den 1. januar 2020 har en oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen. Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å vedta endringer som må innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak. Andre lovendringer derimot, kan bare vedtas av idrettslagets årsmøte. 

Styret bør ta utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasse denne ved å legge inn de særlige bestemmelsene som idrettslaget har i egen lov i dag. Når styret vedtar endringene, må det fremgå av vedtaket at lovendringene trer i kraft 1. januar 2020. 

Styret må informere medlemmene om den nye loven. Dette kan gjøres på idrettslagets hjemmeside eller på annen måte. Idrettslaget trenger ikke lenger oversende lovendringer i egen lov til idrettskretsen for godkjenning, men kretsen skal fortsatt gjøres kjent med lovendringer, og ha tilgang til loven, slik at kretsen kan vurdere om den er i samsvar med NIFs regelverk. Mer informasjon om hvordan idrettslaget skal gjøre loven tilgjengelig for idrettskretsen vil bli publisert på NIFs hjemmeside, se lenke under. 

Hvor finnes den nye lovnormen og mer informasjon? 

Informasjon om lovnormen, NIFs regelverk, kommentarutgave til NIFs lov, veiledere osv. finnes her: www.idrettsforbundet.no/tema/juss 

Dersom idrettslaget har spørsmål eller behov for bistand, kan idrettskretsen kontaktes. Kontaktinformasjon til idrettskretsene finnes her: www.idrettsforbundet.no/idrettskretser